INFORMACJE 

Menu główne

Strona główna
Aktualności
Fotogaleria
Do pobrania
Podział godzin
Dla rodziców
Katalog WWW
Kontakt z nami
Archiwum

Informacje o szkole
Dyrekcja
Ważne dokumenty
Kadra Pedagogiczna 
Organizacje szkolne
Galeria
Biblioteka
Świetlica
Gabinet pielęgniarki

Szkoła Podstawowa

Informacje o SP
Wizja i misja
Historia
Kalendarium
Patron
Sztandar
Samorząd Uczniowski
Nasze sukcesy
Pedagog/Logopeda

 

Informacje o Gimnazjum
Wizja i misja
Historia
Kalendarium
Patron
Sztandar
PODZIĘKOWANIA
Nasze sukcesy
Pedagog szkolny
Konkurs kaligraficzny

      Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rajbrocie funkcjonował od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2017 roku. W skład Zespołu wchodziły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajbrocie oraz Publiczne Gimnazjum im. Antoniny Prorokowej w Rajbrocie.
Obecna Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II   posiada dwa obiekty szkolne. 
 W budynku Głównym w Szkole Podstawowej jest: 7 sal lekcyjnych w tym pracownia komputerowa z 20 stanowiskami komputerowymi (na jeden komputer w klasach IV-VI przypada 5,6 uczniów), biblioteka szkolna, z której korzystają uczniowie klas IV-VIIIszkoły podstawowej , gabinet pielęgniarki szkolnej, pokój pedagoga szkolnego i pokój nauczycielski, sekretariat i gabinet dyrektora , Swoje pomieszczenie ma także Spółdzielnia Uczniowska i pracownicy obsługi.
Uczniowie Gimnazjum mają do dyspozycji: 7 sal lekcyjnych w tym pracownia komputerowa z 10 stanowiskami komputerowymi (na jeden komputer w klasach I-III w gimnazjum przypada 12, na 1 ucznia). Ogółem w klasach IV-VI uczy się 99 uczniów a uczniów gimnazjum 122.


 W jednym i drugim budynku biblioteki wyposażone są w stanowiska komputerowe.
W budynku kształcenia zintegrowanego są 4 sale lekcyjne, pokój logopedy, mała świetlica, biblioteka z księgozbiorem dla uczniów klas I-III oraz pokój nauczycielski.


Dzieci mają również do dyspozycji sale rekreacyjną. W tym budynku dzieci uczą się na dwie zmiany, ogółem 107 uczniów.
Uczniowie z poszczególnych etapów nauczania mają możliwość korzystania z świetlicy szkolnej.
Ogółem w Zespole uczy się 328 uczniów. Wszyscy uczniowie realizują obowiązek szkolny. Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski. Dodatkowym językiem w gimnazjum jest język niemiecki.
Obiekty sportowe to  sala gimnastyczna oraz salka gimnastyki korekcyjnej. Obydwie sale gimnastyczne posiadają zaplecza socjalne dla uczniów i nauczycieli. Ponadto szkoła może korzystać z "Orlika" - boiska do piłki nożnej, koszykówki oraz siatkówki.
Nasi uczniowie bywają laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych, zdobywają także czołowe lokaty w zawodach sportowych.


Uczniowie zrzeszeni są w wielu organizacjach szkolnych. Prężnie działają samorządy uczniowskie obu szkół. Szkoła rozwija zainteresowania i pielęgnuje uzdolnienia i talenty. Uczniowie wypełniają ankietę "Moje zainteresowania", organizowana jest "Giełda talentów" i na podstawie tych wiadomości organizuje się koła zainteresowań. Nauczyciele stosują aktywizujące metody pracy, uczniowie mają dostęp do nowoczesnych środków dydaktycznych (audiowizualnych, multimedialnych i innych). Prawidłowo dobierane są formy i metody pracy. Wdraża się uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji i twórczego rozwiązywania problemów.
Na poszczególnych zajęciach stosuje się technologię informatyczną oraz wykorzystanie metody projektu edukacyjnego. Uczniowie korzystają również z sieci Internet. 
W szkole funkcjonuje duża liczba zajęć pozalekcyjnych prowadzone przez nauczycieli bezpłatnie. Plan zajęć pozalekcyjnych uwzględnia potrzeby edukacyjne i wychowawcze uczniów,
.Szkoła umożliwia uczniom udział w imprezach kulturalnych, zawodach i konkursach, rozpoznaje potrzeby uczniów w zakresie zajęć pozalekcyjnych, potrzeby w zakresie organizacji konkursów i różnych innych imprez organizowanych na terenie szkoły i poza nią. Przedstawia oferty zajęć i prezentuje osiągnięcia uczniów; prezentuje swoje osiągnięcia w prasie lokalnej- Dzienniku, na stronach internetowych . Cieszy fakt , że we wszystkich imprezach, konkursach organizowanych dla uczniów Zespołu Szkół w Rajbrocie nie brakuje dobrej zabawy i nauki. Szkoła realizuje cele i zadania ujęte w podstawie programowej. Posiada dokumenty zawierające normy i standardy jakości pracy szkoły. Działania szkoły służą wszechstronnemu rozwojowi ucznia, przygotowania go do życia i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych. Prowadzi dokładną analizę wyników egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych, którą wykorzystuje do budowy programów naprawczych. Na podstawie tej analizy widoczny jest przyrost wiedzy i umiejętności.
Szkoła oferuje uczniom udział w różnych zajęciach pozalekcyjnych co umożliwia im rozwój swoich zainteresowań. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach na szczeblu gminy, powiatu, województwa a także w konkursach ogólnopolskich
Szkoła dba o rozwój zawodowy nauczycieli. Nauczyciele stosują różnorodne formy, metody i środki dydaktyczne. Systematyczne dokształcanie się nauczycieli ma pozytywny wpływ na jakość pracy szkoły, na efekty kształcenia, na wizerunek szkoły w środowisku.
Szkoła ze względu na swe położenie i tradycje realizuje rozszerzony program edukacji regionalnej. Często odbywają w naszej szkole praktyki, studenci różnych uczelni i kierunków.
Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Pomaga uczniom mającym trudności w nauce. Wspomaga uczniów w podjęciu aktywnego stylu życia. Organizuje zajęcia pozalekcyjne rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów z zakresu kultury fizycznej.

 

NA SKRÓTY

 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWLA II ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM IM ANTONINY PROROKOWEJ