WIZJA I MISJA

Menu główne

Strona główna
Aktualności
Fotogaleria
Do pobrania
Podział godzin
Dla rodziców
Katalog WWW
Kontakt z nami
Archiwum

Informacje o zespole szkół
Dyrekcja
Ważne dokumenty
Kadra Pedagogiczna 
Organizacje szkolne
Galeria
Biblioteka
Świetlica
Gabinet pielęgniarki

Szkoła Podstawowa

Informacje o SP
Wizja i misja
Historia
Kalendarium
Patron
Sztandar
Samorząd Uczniowski
Nasze sukcesy
Pedagog/Logopeda

 

Informacje o Gimnazjum
Wizja i misja
Historia
Kalendarium
Patron
Sztandar
PODZIĘKOWANIA
Nasze sukcesy
Pedagog szkolny
Konkurs kaligraficzny

 MISJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM JANA PAWŁA II W RAJBROCIE 

Nasza szkoła:

1. Wychowuje w oparciu o uniwersalne wartości etyczne wynikające z tradycji religijnej.

2. Posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, twórczą, otwartą na nowe trendy w procesie nauczania i wychowania oraz odpowiednią bazę dydaktyczną i lokalową.

3. Zapewnia zdobycie wiadomości i umiejętności potrzebnych do dalszej nauki i w życiu.

4. Oferuje bogaty program artystyczny wpływający na duchowy rozwój dzieci.

5. Jest bezpieczna, przyjazna, wolna od agresji, przemocy, wulgaryzmu oraz uzależnień.
6. Posiada estetyczny wystrój wnętrza i otoczenia szkoły.

7. Dysponuje różnorodnymi formami nauczania i spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

8. Proponuje partnerstwo we wzajemnych stosunkach międzyludzkich: uczeń - nauczyciel - rodzic.

9. Promuje zdrowy styl życia poprzez organizowanie wycieczek turystycznych, lekcji w terenie, zielonych szkół, zajęć sportowych i rekreacyjnych.

10. Umożliwia korektę deficytów rozwojowych.

11. Kultywuje tradycje i zwyczaje regionu.


WIZJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM JANA PAWŁA II W RAJBROCIE 

KADRA:
1. Kadra pedagogiczna z wyższym wykształceniem podnosi według potrzeb swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia typu: warsztaty, kursy kwalifikacyjne oraz studia magisterskie, podyplomowe:

a) organ prowadzący zapewnia środki finansowe na wszelkie formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli
/ Karta Nauczyciela - Rozdz. 7a art. 70a ust.1- 4 / 

2. W procesie nauczania stosuje metody aktywizujące

a) dyrekcja zapewnia materiały do wykonywania odpowiednich pomocy do realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

3. Traktuje uczniów podmiotowo, stosując nauczanie zindywidualizowane.

4. Organizuje różnego rodzaju konkursy tematyczne, projekty międzyprzedmiotowe, imprezy kulturalne /klasowe i szkolne/ i uroczystości okazjonalne.

5. Zagospodarowuje i dba o estetykę klasopracowni.

6. Na bieżąco współpracuje w ramach zespołów samokształceniowych i przedmiotowych.

7 Jest otwarta na współdziałanie z nauczycielami w gminie, rejonie itp

8. Pełni jednocześnie rolę doradcy, powiernika, opiekuna otwartego na wszelkie zmiany.WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

1 Szkoła organizuje spotkania dla rodziców z udziałem zaproszonych gości tj. psycholog, pedagog, logopeda, lekarz, pielęgniarka, stomatolog, policjant (przynajmniej raz w semestrze)

2. Dyrekcja wraz z wychowawcami organizuje spotkania z rodzicami co najmniej 3 razy w roku - poświęcone bieżącym sprawom szkoły, analizie wyników pracy szkoły, prezentacji osiągnięć uczniów itp.

3. Rodzice, przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych uczestniczą w uroczystościach organizowanych na terenie szkoły.

4. Rodzice i władze lokalne biorą udział w realizacji i podsumowaniu projektów międzyprzedmiotowych i interdyscyplinarnych.

5. Dyrekcja wciąż poszukuje nowych kontaktów w celu wzmocnienia sponsoringu placówki, co posłuży poprawie bazy lokalowej i zaplecza dydaktycznego.

6. Szkoła współpracuje z grupami działającymi na terenie wsi lub najbliższej okolicy (GOK, świetlica wiejska, zespół "Raj" itp.)

7. Szkoła współpracuje z GOPS w Lipnicy Murowanej w organizacji pomocy dla uczniów pochodzących z rodzin ubogich i patologicznych (dożywianie, wyprawka szkolna itp. )

PROCES KSZTAŁCENIA:

1. Nauczanie odbywa się w oparciu o zestaw programów zatwierdzony przez MEN i Radę Pedagogiczną, który może ulegać zmianom, ale nie częściej niż raz na 3 lata.
2. Nauczyciele przygotowują testy i sprawdziany badające poziom umiejętności i wiadomości uczniów z poszczególnych przedmiotów. Badanie wyników nauczania po określonym cyklu kształcenia. 

3. Po zakończeniu określonego cyklu kształcenia nauczyciele przeprowadzają badanie wyników nauczania. Po ich analizie sporządzany jest raport, który stanowi wytyczne do dalszej pracy. 

4. Przeprowadzane sprawdziany i testy są dostosowane do możliwości intelektualnych uczniów. 

5. Nauczyciele motywują uczniów do efektywniejszej pracy na zajęciach, stosując aktywizujące metody pracy oraz różnorodność środków dydaktycznych .

6. W nauczaniu wszystkich przedmiotów wykorzystuje się nowoczesne środki techniczne takie jak: komputery , programy multimedialne itp.

7. Szkoła rozwija różnorodne zainteresowania uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, udział w konkursach, zawodach itp. 

8. Nauczyciele współpracują ze sobą w realizacji ścieżek dydaktycznych.

9. Szkoła dba o wzbogacanie księgozbioru bibliotecznego oraz czasopism dla nauczycieli i uczniów.

10. Szkoła kształci u uczniów umiejętność zdobywania i przetwarzania informacji z różnych źródeł wiedzy.

PROCES WYCHOWANIA:
 

NASZA SZKOŁA: 
1. Prowadzi działania wychowawcze oparte na systemie wartości określonym w programie wychowawczym szkoły. 

2. Opracowuje wspólny dla danej grupy wiekowej plan wychowawczy w porozumieniu z rodzicami. 

3. Realizuje szkolny program profilaktyki zachowań patologicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na agresję, przemoc, wulgaryzm, niszczenie mienia szkolnego i kradzieże. 

4. Realizuje program edukacji regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem naszej miejscowości. 

5. W procesie wychowania współpracuje z różnymi podmiotami: rodzice, pedagog, psycholog, lekarz, pielęgniarka, policja, straż pożarna, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy. 

6. Angażuje uczniów do pracy w organizacjach działających na terenie szkoły. 

7. Umożliwia uczniom uczestnictwo w różnych forach kultury (teatr, kino, teatrzyki objazdowe, spotkania z różnymi artystami) 

8. Organizuje imprezy kulturalno - rozrywkowe i sportowe. 
9. Podejmowane działania wychowawcze są spójne z działaniami rodziców oraz innych podmiotów.

 

NA SKRÓTY

 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWLA II