WIZJA I MISJA

Menu główne

Strona główna
Aktualności
Fotogaleria
Do pobrania
Podział godzin
Dla rodziców
Katalog WWW
Kontakt z nami
Archiwum

Informacje o zespole szkół
Dyrekcja
Ważne dokumenty
Kadra Pedagogiczna 
Organizacje szkolne
Galeria
Biblioteka
Świetlica
Gabinet pielęgniarki

Szkoła Podstawowa

Informacje o SP
Wizja i misja
Historia
Kalendarium
Patron
Sztandar
Samorząd Uczniowski
Nasze sukcesy
Pedagog/Logopeda

 

Informacje o Gimnazjum
Wizja i misja
Historia
Kalendarium
Patron
Sztandar
PODZIĘKOWANIA
Nasze sukcesy
Pedagog szkolny
Konkurs kaligraficzny
 

"Nie zastanawiaj się
Co mogą dać Tobie inni
 Najpierw pomyśl 
Co Ty możesz im dać"

 

MISJA 

.      Jesteśmy szkołą:

.     Promującą uniwersalne zasady etyczne wynikające
 z tradycji chrześcijańskiej,

.     Pomagającą swoim wychowankom zdobywać wiadomości i umiejętności pozwalające każdemu uczniowi aktywnie funkcjonować w wybranej szkole ponadgimnazjalnej,

.     Kultywującą tradycje i kulturę regionu,

.     Wspomagającą nauczycieli w ciągłym doskonaleniu swojego warsztatu pracy oraz rozwoju zawodowym,

.     Promującą zasadę, że wychowanie i kształcenie jest procesem ciągłym i trwa całe życie.

WIZJA

 Publiczne Gimnazjum im. Antoniny Prorokowej w Rajbrocie to miejsce, w którym: 

.      Panuje  życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu,

.       Rodzice  aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, wspierają nauczycieli w pracy oraz aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów szkoły, 

.       Nauczyciele są sprawiedliwi, konsekwentni, cieszą się autorytetemu młodzieży i rodziców,

.       Nauczyciele wspierają uczniów  w rozwoju, pomagają
w rozwijaniu zainteresowań oraz rozwiązywaniu problemów,

.       Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności profesjonalne,

.       Dyrektor jest dobrym gospodarzem Gimnazjum- tworzy właściwą atmosferę pracy, sprawnie organizuję pracę szkoły, wspiera nauczycieli, pomaga rozwiązywać konflikty,

.       Funkcjonują dobrze wyposażone klasopracownie zachęcające młodzież do zdobywania wiedzy i zapewniające warunki prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka,

.       Uczniowie posługują się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikacje,

.       Uczniowie mają możliwość twórczego, zdrowego i zgodnegoz ich zainteresowaniami spędzenia wolnego czasu poprzez ciekawe i fachowo prowadzone zajęcia pozalekcyjne,

.       Wspiera się w rozwój ucznia kształtując jego samodzielność intelektualną i ucząc  wiary we własne siły,

.       Uczeń okazuje pomoc, życzliwość swoim rówieśnikom,

.       Kultywuje się i uczy szacunku do tradycji i kultury,

.        Promuje się zdrowy styl życia, dba o bezpieczeństwo podopiecznych 

 

NA SKRÓTY

 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWLA II