SAMORZĄD 

Menu główne

Strona główna
Aktualności
Fotogaleria
Do pobrania
Podział godzin
Dla rodziców
Katalog WWW
Kontakt z nami
Archiwum

Informacje o zespole szkół
Dyrekcja
Ważne dokumenty
Kadra Pedagogiczna 
Organizacje szkolne
Galeria
Biblioteka
Świetlica
Gabinet pielęgniarki

Szkoła Podstawowa

Informacje o SP
Wizja i misja
Historia
Kalendarium
Patron
Sztandar
Samorząd Uczniowski
Nasze sukcesy
Pedagog/Logopeda

 

Informacje o Gimnazjum
Wizja i misja
Historia
Kalendarium
Patron
Sztandar
PODZIĘKOWANIA
Nasze sukcesy
Pedagog szkolny
Konkurs kaligraficzny

PLAN PRACY SAMORZĄDU

REGULAMIN KONKURSU O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY

SKŁAD SAMORZĄDU

Do obowiązków samorządu należy:

. Informowanie społeczności uczniowskiej o swojej działalności
 i zamierzeniach.
. Utrzymywanie stałego kontaktu z dyrektorem oraz radą pedagogiczną.
. Poszanowanie godności osobistej i dobrego imienia nauczycieli oraz swoich kolegów.
. Sumienne i systematyczne kontrolowanie zadań wykonywanych przez koleżanki i kolegów ( np. pełnienie dyżurów ).
. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, oraz zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
. Udzielanie pomocy osobom potrzebującym.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Publicznej Szkoły Podstawowej
 im. Jana Pawła II w Rajbrocie


Niniejszy regulamin prowadza się na podstawie ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. z póżniejszymi zmianami ( jednolity tekst dzienniku ustaw 1997r. nr. 56 pozycja 357 ) art. 6a, ust. 5 oraz statutu szkoły.

Rozdział I
Prawa samorządu uczniowskiego

1. Wszyscy uczniowie szkoły tworzą samorząd uczniowski
2. Władzami samorządu uczniowskiego są:
a) na szczeblu klas: samorządu klasowe;
b) na szczeblu szkoły rada uczniowska
3. Rada samorządu i samorządy klasowe są jednymi reprezentantami ogółu uczniów1. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej ,radzie szkoły (radzie szkoły)
Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły a szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) Prawo do zapoznania się z programem nauczania ;
b) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c) Prawo do organizowania życia szkolne, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zaspakajania własnych zainteresowań
d) Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej
e) Prawo do organizowania kulturalnej oświatowej, sportowe oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
2. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski wyraża opinie o pracy nauczyciela
3. Organami samorządu są:
A) Zebranie wszystkich uczniów
B) Rada Samorządu Uczniowskiego
e) zachowania swojej indywidualności przy systematycznym jej doskonaleniu,
f) samooceny efektów swej sprawności i skuteczności działania,
g) prezentowania poczucia tożsamości narodowej i kulturowej,
h) życie w prawdzie,
i) cenienia wolności i dobra,
j) dostrzegania piękna świata,
k) ćwiczenia woli,
l) kierowania własnym rozwojem intelektualnym i moralnym,
m) kształtowania własnego charakteru,
n) kierowania się miłością w kontaktach międzyludzkich.
9. Organizowanie kontaktów z samorządami uczniowskimi i społecznościami uczniowskimi innych szkół.


Rozdział II
: 1
Uprawnienia samorządu Samorząd uczniowski może przedstawić dyrektorowi, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinie i wnioski we wszystkich sprawach szkoły, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi.
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
4. Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej lub do zorganizowania gabloty, w której znajdowałaby się gazetka ścienna.
5. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
6. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
7. Prawo do tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi w porozumieniu z opiekunem samorządu.
8. Prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz rady rodziców.
9. Prawo do udzielania w uzasadnionym przypadku poręczenia za ucznia, któremu grozi kara dyscyplinarna.

Rozdział III
: 2
Organy samorządu
1. Organami samorządu są:
a) Ogólne zebranie uczniów,
b) Uczniowska rada szkolna,
c) Ogólne zebranie klasowe,
d) Uczniowska rada klasowa,
e) Komisja rewizyjna.
2. Uczniowska rada szkolna opracowuje plan pracy, który powinien być rejestrem prac do wykonania i załatwienia.
3. 3.przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ samorządu uwzględnia się tylko trzy ,,za'' lub ,,przeciw'' uchwale.
4. 4.ogólne zebranie uczniów jest największą władzą samorządu .Prawo uczestnictwa w tym zebraniu mają wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły.
5. 5.w ogólnym zebraniu szkolnym mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor szkoły i nauczyciele.
6. 6.ogólne zebranie szkolne zwołuje Rada wraz z opiekunem samorządu, ogłaszając termin jego odbycia z dwudniowym wyprzedzeniem .
7. 7.O czasie miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia się wszystkich uczniów oraz pisemne ogłoszenie umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w formie komunikatów podanych w klasach.
8. 8.posiedzenia Rady może organizować zarówno Rada ,jak i opiekun samorządu.
9. 9.ogólne zebranie uczniów może być połączone z apelem szkolnym.
10. &3
11. Zasady i tryby wyborów rady samorządu uczniowskiego
12. 1.Kadencja organów samorządu i opiekuna trwa jeden rok od momentu wybrania.
13. 2.Po upływie roku odchodzące Rada zobowiązane jest rozpisać nowe wybory.
14. 3.Rada samorządu składa się z 10 uczniów w tym:
15. a .przewodniczącego
16. b .zastępcy przewodniczącego
17. c .skarbnika
18. d. sekretarza
19. oraz rzecznika praw ucznia
20. 4.Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły i nie sprawiający kłopotów wychowawczych.Kandydat zobowiązany jest do przedłożenia komisji wyborczej 30 podpisów uczniów szkoły popierających jego kandydaturę.
21. 5.Kandydat na rzecznika praw ucznia wybierają uczniowie poszczególnych klas wpisując nazwisko kandydata na karcie przygotowanej przez SU.
22. 6.Kandydat cieszący się największym zaufaniem /ilość głosów/pełni swoją funkcję do odwołania przez radę uczniowską.
23. 7.Kandydaci są wybierani z poszczególnych klas w ilości dwóch osób -mogą to być również członkowie Rady klasowej.
24. 8.Członkowie komisji wyborczej i w komisji skrutacyjnej wybierani są przez ustępującą radę samorządu uczniowskiego oraz opiekuna samorządu skład obu komisji mogą wchodzić uczniowie szkoły oraz pedagodzy .ilość członków komisji zależna jest od potrzeb .po wyznaczeniu składu komisji ich członkowie wybierają z pośród siebie przewodniczącego, jego zastępce i sekretarza .
25. 9.Zadaniem komisji wyborczej jest m.in. sprawdzenie ilości i wiarygodności podpisów przedłożonych przez kandydatów przygotowywanie kart do głosowania oraz przeprowadzenie wyborów.
26. 10.Zadaniem komisji skrutacyjnej jest przeliczenie głosów .
27. 11.Wybory powinny zostać poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum 3 dni podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania w strukturach samorządu uczniowskiego.
28. 12.Wybory są przeprowadzane w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do głosowania dokonują wyboru przewodniczącego samorządu uczniowskiego (poprzez zakreślenie nazwiska kandydata).
29. 13.Przewodniczoncym zostaje kandydat który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą, sekretarzem, skarbnikiem kolejni. Po zajęciu przez kandydatów, w/w funkcji pozostali pretendenci, jako członkowie, wchodzą w skład rady samorządu uczniowskiego.
30. 14.Akcję wyborczą na terenie szkoły przeprowadza ustępująca rada samorządu uczniowskiego i podaje wyniki do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie nowego składu na tablicy ogłoszeń w ciągu kolejnych 24 godzin.
31. 15.W przypadku niekompetencji członka rady samorządu uczniowskiego pozostali członkowie w raz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co jednak nie oznacza równoczesnego pozbawienia członkostwa w radzie.
32. 16.Niekompetenjom jest m.in. niewypełnianie obowiązków i zadań wynikających z pełnienia danej funkcji ,działanie nie zgodne z regulaminem samorządu, ośmieszanie pełnionej przez siebie funkcji, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej , rady samorządu uczniowskiego i innych organów szkolnych, a także zachowanie niegodne ucznia.
33. 17.Człoenk,któremu zarzuca się niekomptenecje, ma prawo odwołać się do ogólnego zebrania uczniów. Po przedstawieniu przez niego odpowiednich argumentów zebranie może odwołać decyzje rady.
34.
35. Obowiązki ogólnego zebrania uczniów
36. 1.Uchwalenie regulaminu samorządu.
37. 2.Uchwalenie ewentualnych zmian uzupełnień regulaminu.
38. 3.Uchwalenie głównych elementów programu działania samorządu.
39. 4.Decydowanie w innych ważnych sprawach przedstawionych przez Radę przy obecności co najmniej 25 uczniów szkoły.
40. 5.Ogólne zebranie uczniów obraduje przynajmniej raz na pół roku szkolnego. Zebraniu przewodniczy przewodniczący rady, a obrady protokołuje sekretarz.
41. W przypadku nieobecności w/w osób obradom przewodniczy zastępca przewodniczącego rady a zebranie protokołuje wskazana przez niego osoba.
42. Rozdział IV
43. Zadania poszczególnych organów uczniowskiej rady szkolnej.
44. 1.Uczniowska rada szkolna jest organem wykonawczym samorządu uczniowskiego. Zakres jej działania obejmuje wszelkie sprawy należące do właściwości samorządu z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości ogólnego zebrania szkolnego oraz komisji rewizyjnej.
45. 2.Uczniowska rada szkolna m.in. :
46. a. przygotowuje projekty dokumentów do uchwalenia przez ogólne zebranie uczniów,
47. b. reprezentuje samorząd wobec dyrektora , rady pedagogicznej i rady rodziców,
48. c. reprezentuje społeczność uczniowską w kontaktach z samorządem uczniowskim innych szkół.
49. d. reprezentuje szkołę na zewnątrz
50.
51. 3.Samorząd uczniowski dla wykonania określonych zadań może powołać stałe lub doraźne komisje spośród swoich członków oraz osób z poza szkoły współdziałających z nimi.
52. 4.Rada ma prawo tworzyć różne sekcje w ramach pracy samorządu , aby dać uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju.
5.Ogólne zebrania klasowe jest organem wszystkich uczniów klasy szkolnej.
6. Ogólne zebranie klasowe wysuwa propozycje zmian w regulaminie i harmonogramie pracy samorządu uczniowskiego.
7. Uczniowska rada klasowa składa się z trzech osób: przewodniczącego klasy, zastępcy przewodniczącego i skarbnika.
8. Wyboru uczniowskiej rady klasowej dokonuje głosowaniu tajnym lub jawnym ogólne zebranie klasowe.
9. Uczniowska rada klasowa jest organem wykonawczym samorządu klasowego. Zakres jej działania obejmuje wszelki sprawy należące do właściwości samorządu klasowego z włączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości ogólnego zebrania klasowego.
10. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym samorządu .
11. Członkowie komisji rewizyjnej są wybierani spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy klasowe. Wyboru dokonuje uczniowska rada szkolna.
12. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
13. Komisję kontroluje działalność organów samorządu uczniowskiego i samorządów klasowych we wszystkich dziedzinach/np. dokumentacja samorządu, szczególnie zaś w dziedzinie finansowej.
14. Komisja rewizyjna przedstawia wyniki swoich kontroli w formie protokołu ogólnemu zebraniu szkolnemu oraz właściwym ogólnym zebraniom klasowym.
15. Przewodniczący rady samorządu:
a) kieruje pracą rady
b) reprezentuje uczniów na zewnątrz szkoły
c) reprezentuje samorząd wobec rady szkoły, rady pedagogicznej
d) przewodniczy uroczystością szkolnym
e) przewodniczy walnemu zebraniu uczniów
16. Zastępca przewodniczącego
a) organizuje współdziałanie samorządu z samorządami klasowymi
b) reprezentuje uczniów na zewnątrz szkoły
c) reprezentuje samorząd wobec rady szkoły i rady pedagogicznej
17. Rzecznik praw ucznia
a) ma prawo występować w obronie praw ucznia na forum szkoły
b) reprezentuje opinię uczniów wobec rady pedagogicznej
18. Skarbnik
a) odpowiedzialny za kontrolowanie wydatków samorządu uczniowskiego
b) prowadzi zeszyt finansów
19. Kronikarz
a) prowadzi kroniki samorządu i zeszyt protokołów
Rozdział V
: 1
Fundusze
1. Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.
2. Dysponentami fundusz są: rada samorządu uczniowskiego oraz uczniowskie rady klasowe, każda we własnym zakresie
3. Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z opiekunem samorządu, a w sprawach większych wydatków, również na podstawie uchwały właściwej rady
4. 4. Fundusze samorządu tworzy się : z kwot uzyskanych za wykonaną przez uczniów odpłatnie pracę,
5. Z dochodów uzyskanych z imprez organizowanych przez samorządy , z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków przekazywanych na radę rodziców i inne organizacje oraz instytucje.
6. 5. Operacje finansowe i dokumentację należy prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w tej materii , w taki sposób , aby zapewniona była rzetelność i dokładność ewidencji.

 Rozdział VI

 Prawa ucznia
1. Uczeń ma prawo do:
2. 1.Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia , zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
3. 2.Poszanowania swej godności, swego dobrego imienia, oraz swej własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych osób.
4. 3.Do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej.
5. 4.do korzystania z pomocy materialnej organizowanej przez Dyrekcję i Radę Rodziców w razie
16. Zaistnienia niekorzystnych okoliczności dla ucznia w szkole , środowisku lub w rodzinie.
17. 5.Do życzliwego , podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
18. 6. Do swobody wyrażania swoich myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych-jeżeli nie na rusza tym dobra innych osób. W tym zakresie uczeń ma prawo do wyrażania swojej opinii na temat pracy szkoły, organizacji uczniowskich, nauczycieli, oraz wysuwania wniosków dotyczących tej pracy, które- gdy są zasadne- powinny być uwzględnione w pracy szkoły.
19. 7. Rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów poprzez:
20. a. Swobodę wyboru przy należności do kół zainteresowań, celem min. Stworzenia możliwości pogłębienia wiadomości.
21. b. Korzystanie z biblioteki szkolnej.
22. c. wskazywanie możliwości rozwijania talentów w ośrodkach i placówkach.
23. 8. Uczniowie mający trudności w nauce maja prawo do otoczenia ich specjalna opieką przez uczącego nauczyciela, oraz możliwości uzupełnienia wiedzy w zespołach wyrównawczych.
24. a. Na podstawnej pisemnej opinii poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, lub poradni specjalistycznej, nauczyciel może obniżyć wymagania programowe z obowiązkowych przedmiotów ogólno kształcących w stosunku do ucznia u którego stwierdzono deficyty rozwojowe umożliwiają sprostanie wymaganiom programowych
25. 9.Do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, oraz do ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce
26. Jawną ocenę bieżącą wraz z uzasadnieniem tej oceny przez uczącego.
27. Informowanie na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej, uczniów o przewidywanych dla nich stopniach okresowych /rocznych/ w tym oceny zachowania.
28. Informowanie na miesiąc przed zakończeniem okresu /roku szkolnego/ o przewidywanym stopniu niedostatecznym ucznia jak i jego rodziców lub opiekunów pisemnie poprzez wychowawcę klasy.
29. Uczeń ma prawo do odwołania się od ustalonej przez nauczyciela, oceny niedostatecznej w celu jej zweryfikowania poprzez egzamin poprawkowy w przypadku jednej oceny niedostatecznej. W szczególnych przypadkach uczeń może zdawać dwa egzaminy Poprawkowe
Egzamin poprawkowy przeprowadza się na prośbę ucznia zgłoszoną do dyrektora nie niż tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku Szkolnym. W ostatnim tygodniu ferii letnich dyrektor ustala termin , tryb i skład komisji
ocenę zachowania ustala wychowawca klasy.
Termin sprawdzianów wiadomości z poszczególnych przedmiotów w inny być podane
Uczniom tygodniowym wyprzedzeniem a zwrot poprawionych zadań powinien nastąpi
W terminie 2 tygodni
10 korzystania z poradnictwa psychologicznego , pedagogicznego
Korzystania z pomieszcze3n szkolnych boiska sprzętu i środków dydaktycznych w trakcie zajęć
Pozalekcyjnych w uzgodnieniu i pod nadzorem opiekuna.
12 wpływania na Życie szkoły przez działalność samorządową/samorząd działa w oparciu
O plan pracy na podstawie opracowanego regulaminu samorządu
W tym prawd, organizowania
Działalności kulturalnej oświatowej, sportowej, oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
I możliwościami organizacyjnymi po uzgodnieniu z dyrektorem
Do zrzeszenia siew organizacyjnych działaniach Ew szkole których działalności jest zgodna
Ma prawo do zwolnienia przez dyrektora do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie
Zaświadczenia lekarskiego i oświadczeniu rodziców/prawnych opiekunów/.
Na pisemną prośbę rodziców/opiekunów/ może nie uczestniczyć w zajęciach ,jeśli jest to
Pierwsza lub ostatnia lekcja w danym dniu
W przypadku ni przestrzegania w/w praw uczeń ma możliwość się ze swoim problemem do rzecznika
Praw ucznia
Dbanie o dobre imię szkoły
Dbanie o zdrowie ,bezpieczeństwo higienę własną i inny wnoszenia n teren szkoły przedmiotów
Zdrowiu i życiu innych osób.
Usprawiedliwienie nieobecności ,w tym spowodowanych chorobą l, w formie pisemnych
Lub ustnych oświadczeń rodziców/prawnych rodziców/.
Uczeni ma nieobecność nieusprawiedliwiona w przypadku powierzchownych wagarów
Uczeń reprezentujący szkole jest traktowany jako obecny
Rozdział VII
1
Przepisy końcowe
Samorząd uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej.
Szkoła Powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której mają miejsce wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami i nauczycielami.
Regulamin wchodzi w Zycie z dniem zatwierdzenia przez dyrektora szkoły.
Oryginał regulaminu przechowuje opiekun samorządu uczniowskiego. Regulamin jest również ogólnie dostępny w bibliotece szkoły

 

NA SKRÓTY

 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWLA II