INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPISÓW DO KLAS I   PUBLICZNEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NA R. SZK. 2019/2020

Dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajbrocie  informuje, że od 04.  do 22 marca 2019 r. trwają zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klas pierwszych i składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz   z dokumentami o których mowa w art. 150 ust 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe.

Zapisując dziecko zamieszkało w obwodzie , należy wypełnić kartę zgłoszenia, którą można pobrać ze strony internetowej szkoły  www.zsrajbrot.freehost.pl lub w sekretariacie szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II   w Rajbrocie  mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, które będzie trwać od 25 marca do 27  marca 2019r. Należy wypełnić WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2019/2020, który zawiera kryteria brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek należy pobrać ze strony internetowej www. zsrajbrot.freehost.pl lub w sekretariacie szkoły.

TERMINY ZAPISÓW DO KLASY I NA ROK SZK. 2019/2020

Lp.

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1

Rekrutacja dla dzieci z obwodu szkoły

04.03.2019 r.

22.03.2019 r.

2

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

25.03.2019 r.

27.03.2019 r.

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 t ust. 7 u.s.o.

25.03.2019 r.

27.03.2019 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28.03.2019 r.
godz. 12.00

 

4

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna  kandydata woli przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

29.03.2019 r.

03.04.2019 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

05.04.2019 r.
godz. 12.00

 

6

Rekrutacja uzupełniająca.

10.06.2019 r.

12.07.2019 r.

 

7

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150  ust. 7 u.s.o.

15.07.2019 r.

12.07.2019 r.

8

Publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

16.07.2019 r.
godz. 12.00

 

8

Potwierdzenie woli i dostarczenie dokumentów.

17.07.2019 r.

19.07.2019 r.

9

Publikacja listy przyjętych i nieprzyjętych   w rekrutacji uzupełniającej./podanie do publicznej wiadomości

22.07.2019 r.
godz. 12.00

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 * Wniosek dla dziecka spoza obwodu

Zgłoszenie do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im.  Jana Pawła II w Rajbrocie  na rok szkolny 2019/2020

Wniosek rodzica/prawnego opiekuna o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajbrocie w roku szkolnym 2019/2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPISÓW DO KLAS I   PUBLICZNEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ