PEDAGOG 

Menu główne

Strona główna
Aktualności
Fotogaleria
Do pobrania
Podział godzin
Dla rodziców
Katalog WWW
Kontakt z nami
Archiwum

Informacje o zespole szkół
Dyrekcja
Ważne dokumenty
Kadra Pedagogiczna 
Organizacje szkolne
Galeria
Biblioteka
Świetlica
Gabinet pielęgniarki

Szkoła Podstawowa

Informacje o SP
Wizja i misja
Historia
Kalendarium
Patron
Sztandar
Samorząd Uczniowski
Nasze sukcesy
Pedagog/Logopeda

 

Informacje o Gimnazjum
Wizja i misja
Historia
Kalendarium
Patron
Sztandar
PODZIĘKOWANIA
Nasze sukcesy
Pedagog szkolny
Konkurs kaligraficzny
 
Godziny pracy pedagoga szkolnego

Godziny pracy pedagoga szkolnego:  

Dzień tygodnia

Monika Krakowska

Aneta  Radzięta

Poniedziałek

8.00-13.15

8:00 – 14:00

Wtorek

10.05-15.05

 

Środa

9.00-14.00

08:00- 11:00

Czwartek

11.00 -14.15

 

Piątek

8.40-12.10

08:00 – 10:00

           Godziny pracy logopedy - Magdalena Mucha
Poniedziałek   
8:00 - 12:30 przedszkole 12:40 -13:25 szkoła
Wtorek          
8:00 - 12:30 przedszkole 13:30 -14:15 szkoła 
Środa           
  10:40 - 13:20 szkoła 
Czwartek       
10:40 - 12:35 szkoła 13:30 - 14:15 
Piątek           
  9:35 - 12:20 szkoła        

Dyżur psychologa 
- Ośrodek zdrowia w Lipnicy Murowanej
Lucyna Bogacz: I, II, III czwartek miesiąca
           14:00-19:00
Marta Bogacz: w IV czwartek miesiąca 
           14:00-19:00
Informacje i zapisy pod numerem 14-68-52-617
 

"Lepiej zapobiegać niż leczyć"
- profilaktyka w szkole
.

Wychowanie ma prowadzić do wszechstronnego, wielotorowego rozwoju młodego człowieka, tak aby przygotował się on do życia według określonych, przyjętych wzorców ukazujących znaczące wartości, akceptowane, wyznawane, respektowane w grupie społecznej, do której uczeń/ wychowanek przynależy. Zadaniem szkoły jest również podejmowanie działań zapobiegających negatywnym zachowaniom dziecka, czyli profilaktyka. Aby dobrze zrozumieć jaka jest jej istota podam jej definicję:
Profilaktyka społeczna - ogół działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi to, znaczy zapobieganie tym wszystkim sytuacjom, które powodują wyłanianie się potrzeb z zakresu opieki społecznej, a więc i kompensacji społecznej.
Rozwinięta i dobrze realizowana profilaktyka społeczna powinna redukować przypadki niedostosowania społecznego, wykolejeń, patologii społecznej. Powinna uprzedzać stany zagrożenia moralnego, zdrowotnego, kulturalnego, społecznego, aby uchronić jednostki i grupy danej populacji przed niepożądanymi odchyleniami od stanów normalnych.(źródło Wikipedia)
Każda szkoła planuje wspólnie z rodzicami, uwzględniając problemy i potrzeby środowiska, działania profilaktyczne. Bardzo ważna jest też współpraca szkoły z Urzędem Gminy, a zwłaszcza w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
W tym roku szkolnym Zespół Szkół w Rajbrocie zrealizował w ramach zaplanowanych działań Tydzień Profilaktyki. Cele realizowane w ramach tego tygodnia to:
- Kształtowanie nowego sposobu myślenia o uzależnieniach;
-Uświadomienie odpowiedzialności za własne zdrowie i przekonanie o możliwości wpływania na nie;
- Wskazywanie niebezpieczeństw związanych ze środkami uzależniającymi i zachęcanie młodzieży do unikania kontaktu z nimi;
- Kształtowanie umiejętności różnorodnego rozwiązywania własnych problemów;
- Rozwijanie zdolności do samokontroli;
- Przekazywanie wiedzy na temat zasad zdrowego stylu życia;
-Nabycie przez uczniów umiejętności racjonalnego korzystania z różnorodnych źródeł informacji;
- Przygotowanie do pracy w grupie, współdziałania, współpracy z innymi;
- Rozwijanie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy;
- Nabycie umiejętności planowania działań prowadzonych w środowisku społecznym;
- Nabycie przez uczniów zdolności rozwiązywania problemów drogą negocjacji;
- Rozwijanie samodzielności i kreatywności;
- Kształtowanie aktywnej postawy wobec rzeczywistości;
- Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.
Każdy zaplanowany dzień miał swoje hasło przewodnie:
" Dziękuję - nie palę"
" Nie piję- Jestem wolny"
Uzależnienia - jak ich uniknąć
" Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu- podejmowanie odpowiedzialnych wyborów"
" Wiem jak zdrowo żyć"

Tydzień ten przebiegał w dniach 21-25.10.2013 roku. W czasie trwania tego tygodnia, w wyznaczonych wcześniej miejscach, pojawiały się pięknie wykonane przez uczniów plakaty. Uczniowie zastanawiali się jak zdrowo żyć, jakich sytuacji i decyzji unikać, a jakie podejmować, aby dbać o zdrowie własne i innych osób. W dniu 29.10.2013 odbyły się, na poszczególnych etapach edukacyjnych, apele profilaktyczne, podczas których uczniowie poszczególnych klas przedstawili krótkie scenki przedstawiające tematykę poszczególnych dni Tygodnia Profilaktyki. Należy podkreślić, że wszystkie klasy zaangażowały się w akcję.
Kolejnym krokiem w celu uświadomienia uczniom, jak ważne są ich zachowania w sytuacjach, kiedy spotykają się z różnymi propozycjami dotyczącymi spróbowania środków uzależniających, było zorganizowanie warsztatów profilaktycznych. Zajęcia te odbyły się w dniu 13 listopada 2013 roku odbyły się w Zespole Szkół w Rajbrocie warsztaty profilaktyczne. Zajęcia były prowadzone przez specjalistę z Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie. Uczniowie klas II Publicznego Gimnazjum uczestniczyli w warsztacie zatytułowanym "Potrafię odmówić (asertywność w kwestii używek)", a klasa VI i chłopcy z klasy Va Publicznej Szkoły Podstawowej w warsztacie "Decydujesz-zyskujesz (asertywność w kwestii używek)". Warsztaty mogły się odbyć dzięki środkom przeznaczonym na profilaktykę z Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej. Uczniowie uczestniczący w zajęciach byli bardzo zainteresowani tematyką, chętnie podejmowali zadania wyznaczone przez prowadzącego. A oto kilka wypowiedzi na temat zajęć:
"Wczoraj uczestniczyłam w warsztatach na temat nałogu. Zajęcia były bardzo pouczające. Pracowaliśmy w grupach, oglądaliśmy kilkuminutowy filmik. W międzyczasie dużo rozmawialiśmy. Gdy pan opowiadał o nałogach nikt nie rozmawiał, wszyscy go słuchali. Wiele zrozumiałam podczas tych zajęć, m.in. jak nie dopuścić do nałogu, ale też jak później z niego wyjść"- pisze Weronika.

"Po wczorajszych warsztatach czuję dystans do narkotyków, papierosów, alkoholu i innych używek, ponieważ pan który prowadził warsztaty uświadomił nam, jakie skutki występują po używkach np. alkoholu". -pisze Karol

"Wczoraj uczestniczyłam w warsztatach na temat nałogów. Cieszę się bardzo z tego spotkania. Nauczyło mnie, że nie powinniśmy brać narkotyków, ani pić alkoholu itp. Pan włączył nam film, co się dzieje w rganizmie, jak się napijemy alkoholu"- pisze Kinga.
"Spotkanie z panem psychologiem dało nam wiele do myślenia. Rozmawialiśmy o sztuce mówienia "nie" i o używkach. Dowiedzieliśmy się jakie są przyczyny i skutki picia alkoholu,
zażywania narkotyków itp. Spotkanie było bardzo ciekawe, przebiegało w miłej atmosferze. Pan pokazał nam pouczające filmy. Teraz wiemy co dzieje się z organizmem po używkach. Pracowaliśmy też w grupach. Chcielibyśmy, aby było więcej takich spotkań"- piszą Ola, Magda i Piotrek.
Zaplanowane są jeszcze warsztaty dla klas III Publicznej Szkoły Podstawowej zatytułowane "Pokonać stworka agresorka" oraz prelekcja dla rodziców "Oblicza uzależnień - trudności w komunikacji z dzieckiem".
Szkoła jako środowisko, które ma wspierać rodziców w wychowaniu stara się organizować zajęcia oraz akcje, które przygotują młodego człowieka do właściwych wyborów. Ważne jest aby rodzice również popierali te działania, rozmawiali z dziećmi i swoim przykładem pokazywali, że można właściwie postępować. Ważne jest również to, że Gmina wspomaga działalność naszej placówki, a tym samym wspiera rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków. Tylko talie działania, które angażują wszystkie podmioty uczestniczące w kształtowaniu młodego człowieka, mają szansę przynieść pożądany efekt, czyli wartościowego człowieka.


Pedagog Zespołu Szkół w Rajbrocie
Monika Krakowska

 

Chcę się czuć bezpiecznie w mojej szkole

Jednym z podstawowych zadań szkoły, jest zapewnienie dzieciom 
i młodzieży bezpiecznego pobytu w trakcie zajęć, przerw śródlekcyjnych, wyjazdów, wycieczek, itp. Proces nauczania
 i wychowania musi być zorganizowany tak, aby uczniowie przebywający w szkole, mogli bez obaw poruszać się na jej terenie,
 a także czuli się pewnie i bezpiecznie..
Należy zaznaczyć, iż akty agresji i przemocy zdarzały się dawniej na terenie szkoły, ale niestety również dzisiaj mają miejsce. Wiadomym faktem jest, bowiem to, że tam, gdzie spotyka się większa grupa ludzi, pojawiają się konflikty. Bardzo często niosą one ze sobą nieodpowiednie reakcje w postaci aktów agresji i przemocy. Zadanie szkoły jest to, by w porę odpowiednio zareagować, a przede wszystkim zapobiegać takim zachowaniom.
W ubiegłym roku szkolnym na terenie Zespołu Szkół w Rajbrocie została przeprowadzona wśród uczniów i rodziców ankieta na temat bezpieczeństwa w szkole. Wyniki pokazały, iż nasi uczniowie w ponad 90% czują się bezpiecznie na terenie placówki. Również rodzice 
w ponad 90% uznali, że ich dziecko w szkole jest bezpieczne, mogą, więc bez obaw posyłać je tutaj.
Pomimo tego, że w szkole dzieci czują się bezpiecznie, nie można stwierdzić, by nie zdarzały się incydenty zagrażające ich bezpieczeństwu. W związku z tym podejmowane są różnorodne działania, które mają na celu uświadomienie uczniom, jakich zachowań należy unikać oraz w jaki sposób konstruktywnie rozwiązywać konflikty.
Jednym z nich jest wdrażanie programu profilaktycznego, w którym założono realizację tematów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Uczniowie na lekcjach wychowawczych oraz podczas spotkań z pedagogiem szkolnym, dowiadują się, jakie zachowania mogą zagrażać ich bezpieczeństwu. Podczas zajęć przeprowadzane są gry
 i zabawy przeciwko agresji oraz wskazywane sposoby konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Wychodzi się z założenia, że jeśli uczeń będzie wiedział, jak uniknąć niebezpiecznej sytuacji lub, w jaki sposób się zachować, jeśli taka sytuacja wystąpi, jest większa szansa, że tych aktów agresji i przemocy będzie mniej.
W roku szkolnym 2007\2008 uczniowie naszej szkoły spotkali się 
z psychologiem. Mogli się wówczas dowiedzieć, w jaki sposób radzić sobie ze złością. Uczniowie poszczególnych etapów edukacyjnych 
z wielkim zainteresowaniem słuchali rad pani psycholog.
Kolejnym działaniem podjętym przez naszą szkołę było włączenie się do akcji "Zachowaj trzeźwy umysł". Uczniowie cały rok uczestniczyli jej realizacji poprzez wykonywanie prac plastycznych oraz innych działań, które miały na celu zapobiegać negatywnym zachowaniom. W akcji tej uczestniczyła zarówno szkoła podstawowa jak i gimnazjum. Efektem całorocznej pracy było otrzymanie nagrody przez uczniów naszej szkoły.
Na co dzień, w celu zapewnienia uczniom pełnego bezpieczeństwa, nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw śródlekcyjnych. Uczniowie
w przeprowadzonej ankiecie stwierdzili, że dzięki temu czują się bezpieczniej.
Obecnie w Zespole Szkół w Rajbrocie zakładany jest monitoring, który ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na terenie szkoły.
Należy pamiętać, że dużo lepiej jest przekonać uczniów do unikania aktów agresji i przemocy oraz radzenia sobie z własnymi emocjami, niż karać ich za negatywne zachowania.
Zadaniem szkoły i rodziców jest nauczenie dzieci, jak rozwiązywać problemy bez użycia siły za pomocą rozmów, dyskusji, negocjacji. Jeśli to się uda, zapewnienie bezpieczeństwa w szkole nie będzie problemem.

Pedagog szkolny ZSR Monika Krakowska

Młodzież w kryzysie -Czynniki ryzyka

Termin "kryzys" pochodzi z języka greckiego, od słowa krino, oznaczającego wybór, podejmowanie decyzji, a także zmaganie się lub walkę, w której konieczne jest działanie pod presją czasu (Badura-Madej, 1996). Kryzys określa się również jako reakcję "zdrowego, na ogół uprzednio funkcjonalnie przystosowanego człowieka na sytuację trudną (zazwyczaj niespotykaną, nagłą, nieprzewidywalną, przekraczającą zwykle ludzkie doświadczenie), wobec której dotychczasowe zasoby i umiejętności rozwiązywania problemów stają się niewystarczające"

Wyróżnia się: kryzysy rozwojowe (normatywne) - obecne w rozwoju każdej ludzkiej jednostki i ludzkich wspólnot oraz kryzysy sytuacyjne (losowe, traumatyczne) - związane z zaistnieniem szczególnie trudnych sytuacji, odbieranych subiektywnie przez jednostkę jako przekraczające jej możliwości poradzenia sobie.

Kryzys jest zjawiskiem, które rozwija się według następujących etapów:

*         Wystąpienie sytuacji kryzysowej - na tym etapie jednostka decyduje czy jej normalne mechanizmy radzenia sobie z trudnościami są wystarczające do przezwyciężenia zaistniałych problemów.

*         Narastanie napięcia i dezorganizacja - możliwości jednostki do przezwyciężania sytuacji trudnych są niewystarczające.

*         Sięgnięcie do dodatkowych zasobów - na tym etapie wybrnięcie z sytuacji kryzysowej wymaga od jednostki skorzystania z dodatkowych zasobów, np. fachowych porad.

*         Usuwanie poważnych zaburzeń - ten etap może wiązać się ze skierowaniem do specjalisty, który pomoże w przezwyciężeniu poważnego zaburzenia (Lipczyński, 2007).

Przyczyny kryzysu

Kryzys najczęściej wywołany jest przez tak zwane wydarzenia krytyczne, określane również jako czynniki zmiany życiowej. Do sytuacji takich można zaliczyć między innymi śmierć bliskiej osoby, rozwód, chorobę, stratę zatrudnienia. Wydarzenia te są momentami zwrotnymi w życiu jednostki i stają się wyzwaniem do zmiany. To konieczność zmiany odróżnia wydarzenie krytyczne od wydarzenia stresowego. Stąd też często kryzys określa się momentem przełomowym, zwrotnym i rozstrzygającym (Kubacka-Jasiecka, 2007).

Kryzys jest zagrożeniem przytłaczającym człowieka, mogącym prowadzić do poważnych zachowań patologicznych (np. samobójstwa), jednakże powodowane nim cierpienie często zmusza człowieka do poszukiwania wsparcia, co może pomóc w samorozwoju i samorealizacji, przez co kryzys staje się okazją do rozwoju. Dzięki temu, iż kryzys staje się momentem zwrotnym, możliwa jest zmiana perspektywy życiowej, wywodząca się ze świadomości konieczności przemian dotychczasowego sposobu funkcjonowania.

Reakcja człowieka na kryzys może przebiegać na wiele różnych sposobów. Niektórzy potrafią z nim sobie samodzielnie poradzić i czerpać z niego doświadczenie. Dla tych osób kryzys jest okazją do zmiany i rozwoju. Wychodzą one z kryzysu silniejsze. Inni przezwyciężają kryzys pozornie, wypierając raniące ich uczucia tylko po to, by nie musieć z nimi żyć. Są jednak i takie osoby, które w obliczu sytuacji kryzysowej załamują się i jest im potrzebna intensywna pomoc psychologiczna (James, Gilliland, 2008, Kubacka-Jasiecka, 2007).

W dążeniu młodego człowieka do dojrzałości pojawiają się następujące wymagania, których spełnienie pozwala na ukształtowanie się dojrzałej osobowości, a które mogą również doprowadzić do sytuacji kryzysowej:

*         konieczność zaangażowania się w jakąś dziedzinę życia (najczęstsze źródła kryzysu z tym związane to: nieumiejętność dokonania wyboru najważniejszej dziedziny życia, nieumiejętność bycia radykalnym i wybieranie "bylejakości", brak rozumienia siebie i innych);

*         postawa dialogu w kontakcie z innym człowiekiem (źródła kryzysu w tym postulacie dojrzałości to: nieumiejętność wypracowania postawy szacunku wobec drugiego człowieka, nieumiejętność doświadczania własnej wartości i godności);

*         dojrzałość emocjonalna (najczęstsze kryzysy emocjonalne to: nieumiejętność uporania się z nagromadzonymi silnymi emocjami - agresją, lękiem, zniechęceniem, poczuciem winy, doświadczanie własnej słabości, bezsilności, rozpamiętywanie własnych niepowodzeń, nieumiejętność zaakceptowania swoich ograniczeń);

*         dojrzałość filozofii życia (źródła kryzysu sensu życia to: zaniedbanie w realizowaniu centralnej wartości, odrzucenie wartości centralnych) (Płużek, 2006).

 

Młodzież w wieku dorastania oprócz charakterystycznych dla tego wieku kryzysów rozwojowych może przeżywać również kryzysy sytuacyjne. Wśród stresorów powodujących kryzys u dzieci i młodzieży wyodrębnia się:

*         łagodne stresory, np. zerwanie z dziewczyną lub chłopakiem, zmiana szkoły, kłótnie rodzinne,

*         umiarkowane stresory, np. narodziny rodzeństwa, przewlekłe nieporozumienia między rodzicami,

*         ciężkie stresory, np. rozwód rodziców, nieoczekiwana ciąża, przewlekła zagrażająca życiu choroba rodzica,

*         skrajne stresory, np. incydent przemocy fizycznej lub seksualnej, śmierć jednego z rodziców, powtarzająca się przemoc,

*         katastroficzne stresory, np. śmierć obojga rodziców (Badura-Madej, 2004).

 

Typowe reakcje na stres wśród młodzieży w wieku dorastania to:

 

*         objawy psychosomatyczne (wysypka, zaburzenia trawienia)

*         bóle głowy,

*         zaburzenia apetytu oraz snu,

*         hipochondria,

*         zaburzenia menstruacji,

*         pobudzenie lub spadek poziomu energii,

*         apatia,

*         spadek zainteresowania płcią przeciwną,

*         brak odpowiedzialności

*         zachowania przestępcze,

*         rezygnacja z usamodzielnienia,

*         trudności w koncentracji uwagi, poczucie winy,

*         lęk przed stratą,

*         gniew na niesprawiedliwość losu,

*         tendencja do obwiniania innych za negatywne wydarzenia (Greenstone, Leviton, 2004).

 

CZYNNIKI RYZYKA

*         Czynniki środowiskowe:

Ř      sieroctwo naturalne;

Ř      rodzina dysfunkcyjna (nadmierny rygoryzm rodziców, alkoholizm ojca, konflikt z matką, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej);

Ř      konflikt z rodzeństwem;

Ř      samobójcza śmierć w najbliższym otoczeniu;

 

*         Czynniki społeczno-kulturowe:

Ř      kryzys i większy relatywizm wartości

Ř      przemoc w mediach

 

*         Czynniki indywidualne:

Ř      zaburzenia emocjonalne w zakresie lęku, depresji;

Ř      niedostateczna kontrola impulsów;

Ř      problemy w funkcjonowaniu społecznym (powtarzanie klas, wagary);

Ř      niska tolerancja na sytuacje trudne i stresy;

Ř      wycofanie;

Ř      brak zainteresowań;

Ř      używanie substancji psychoaktywnych;

Ř      zachowania autoagresywne;

Ř      wyrażanie poczucia bezsensu i beznadziejności;

Ř      utrata uznawanego systemu wartości;

Ř      osamotnienie;

Ř      silne mechanizmy obronne;

(Hołyst, 2002; Gmitrowicz, 2007)

 

 

Do przygotowania prelekcji wykorzystano materiały dostępne w Internecie.

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA I METODY WSPÓŁPRACY Z  POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ
W ZESPOLE SZKOL W RAJBROCIE

 

 

 

NA SKRÓTY

UWAGA!!!!
TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, KTÓRZY ZETKNĘLI SIĘ Z CYBERPRZEMOCĄ LUB SZKODLIWYMI TREŚCIAMI W INTERNECIE
116 111

TELEFON ZAUFANIA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI, KTÓRZY ZETKNĘLI SIĘ Z CYBERPRZEMOCĄ LUB SZKODLIWYMI TREŚCIAMI W INTERNECIE
800 100 100

 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWLA II